Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside

 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 

Klubbens Love pr. 1. marts 2006

§ 1 Navn

Klubbens navn er Vordingborg Model Flyve Klub. Hjemsted er formandens adresse. Forkortes til Vordingborg MFK.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at være samlingssted for RC modelflyinteresserede i Vordingborg og omliggende kommuner.

§ 3 Medlemmer

Som medlem af klubben, kan optages enhver RC modelfly interesseret, der forpligter sig til at overholde klubbens love og reglement for benyttelsen af flyvepladsen. Ophør af medlemskab kan ske ved udmeldelse, eksklusion eller som følge af restance. En eksklusion skal behandles af bestyrelsen og skal vedtages i enighed. En udmeldelse som følge af restance, administreres af kassereren.

§ 4 Kontingent

Kontingentets størrelse bestemmes og vedtages af generalforsamlingen, gældende for det efterfølgende år. Kontingentet betales helårs vis forud senest 1. marts.ellers er det som at beregne som en udmeldelse ,Budget for klubbens aktiver skal fremlægges på generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 1. marts og skal som minimum behandle følgende dagsorden:

1Valg af dirigent og referent, evt. klubbens sekretær.

2Formandens beretning.

3Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

4Behandling af indkomne forslag.

5Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Bestyrelsens 2 suppleanter vælges for 1 år.
Suppleanter, der overtager en post i bestyrelsen overtager også valgperioden.
Revisor vælges for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens 5 medlemmer konstituerer sig efter generalforsamlingens afslutning eller på et bestyrelsesmøde efterfølgende. Medlemmerne skal have bestyrelsens sammensætning offentliggjort på klubbens hjemmeside www.vormfk.dk eller pr. brev senest ved sæsonstart 1. marts.

6Fastlæggelse af kontingent.

7Eventuelt.

Regler for Generalforsamlinger:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning eller hvis en tredjedel af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom og med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Enhver generalforsamling skal indkaldes skriftligt og/eller via klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og med angivelse af evt. udvidet dagsordenen. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 28 dage efter ønsket er modtaget af formanden for bestyrelsen. Forslag, der skal til behandling på generalforsamling, skal være modtaget af formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Et hvert fuldt betalende medlem og som ikke er i kontingent restance, har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med stemmeflerhed. Står stemmerne lige bliver formandens stemme afgørende. Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Et kortfattet referat af generalforsamlingen skal indføres i klubbens forhandlingsprotokol.

§ 6 Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er valgt på en generalforsamling. For at kunne vælges til bestyrelsen skal et medlem have været fuldgyldigt og aktiv medlem af klubben i et halvt år før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsens suppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne. Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder for perioderne mellem generalforsamlingerne. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsesmøder afholdes når et eller flere medlemmer af bestyrelsen ønsker dette. Bestyrelsen fastlægger selv forretningsgangen og fordeler opgaverne mellem sig. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

Et kortfattet referat af bestyrelsesmøderne skal indføres i klubbens forhandlingsprotokol.

§ 7 Regnskab

Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december. Årsregnskabet skal være underskrevet af kassereren og af klubbens valgte revisor og fremlægges til gennemsyn på den ordinære generalforsamling.

§ 8 Pasning og vedligeholdelse af klubhus

Klubbens bestyrelse sørger for, at klubbens aktiver vedligeholdes til brug på flyvedagene. Klubhusets vedligeholdelse og flyvepladsens græsslåning kan fordeles på klubbens medlemmer og på frivillig basis. En eventuel klage over misligholdelse skal ske skriftligt til klubbens formand.

Vedtaget i denne ordlyd på generalforsamlingen i enstemmighed den 15. februar 2006, Vordingborg Medborgerhus.

Bestyrelsen 2006

 

 Klik her for at se billed af flyveområdet