Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside

 

 

 

 

  

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 

 

 

Flyvepladsreglement

Flyve-, ordens- og sikkerhedsreglement

for Vordingborgs modelflyveklub

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler.

 

Flyveregler

Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af Modelflyvning Danmark/ RC-unionens sikkerhedsbestemmelser og Luftfartslovens regler.

Flyvning med stormodeller skal foregå under iagttagelse af de til enhver tid gældende

stormodelregler.

Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig, uansvarlig flyvning, evt. foretage

indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af

klubben.

Maximalt 5 samtidige fly med forbrændingsmotor i luften af gangen.

Flyvning over tilskuerområde, flyparkering, pilot- standplads samt parkeringsområde og

tilkørselsveje er strengt forbudt.

Flyvning uden for det til pladsen knyttede luftrum er ikke tilladt. . Start og landing skal foregå

under hensyntagen til vind, sol, tilskuere og lign. Det er strengt forbudt at starte og lande mod

tilskuerområde, flyparkeringsområde og pilotstandplads. Ved start skal modellen placeres for

enden af startbanen og piloter med fly i luften skal gøres opmærksom på, at der startes.

Start "ud af boksen" er strengt forbudt.

Taxi-kørsel ind i flyparkeringsområde er ikke tilladt.

I tilfælde af nødlanding skal piloten ved højt råb gøre andre piloter opmærksom på situationen,

således at passende forholdsregler kan tages.

Begyndere må kun flyve under opsyn af en pilot med A-certifikat. Begynderstatus opretholdes

indtil A-certifikat er erhvervet.

Gæstepiloter må ikke benytte radioanlæg eller foretage flyvning, før et bestyrelsesmedlem eller en

klubinstruktør har givet sin tilladelse. Gæstepiloter skal være medlemmer af Rc-unionen og

besidde A-, S- eller H-certifikat ligesom deres fly skal opfylde klubbens bestemmelser m.h.t.

radioudstyr, støj og lign. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national

modelflyveorganisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring

forsynet med udlandspåtegning.

En pilot, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne anden pilot til

ansvar, såfremt der sker skade på modellen som følge af uheld.

Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde

særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal

ubetinget følges.

Såfremt der på pladsen er flere piloter som benytter samme radiofrekvens, skal frekvensen deles

ligeligt. En frekvens bør så vidt muligt ikke beslaglægges i mere end ca. 20 min. ad gangen

Radiosikkerhed

Der må kun benyttes CE godkendt radioudstyr på 35 og 2,4 Mhz. Sendere skal være forsynet med

CE typegodkendelsesmærkat.

Alle sendere skal være forsynet med korrekt frekvensflag.

Såfremt der er mere end en sender på pladsen, skal frekvenskontroltavlen benyttes.

Der er strengt forbudt at tænde for en sender, der ikke er forsynet med frekvensklemme.

Efter endt flyvning skal senderen slukkes og antennen skydes sammen eller afmonteres.

I forbindelse med kontrol af senderrækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen

med modtager bæres ud på afstand.

Tændes en sender uden at være forsynet med frekvensklemme, vil det blive betragtet som en grov

regelovertrædelse, som i gentagelsestilfælde kan føre til eksklusion af klubben.

Frekvensklemmen skal sættes tilbage på tavlen inden flyvepladsen forlades

 

 

Støjregler

Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med en effektiv støjdæmper.

En models maksimale støjudstråling må ikke overstige 94 dB(A), når modellen står på jorden med motoren på fulde omdrejninger målt i en afstand af 3 meter og mikrofon højde på 30cm over terræn

Klubbens bestyrelse udpeger et eller flere medlemmer, der har ansvar for støjmåling på

flyvepladsen.

En støjkontrollant kan til enhver tid forlange kontrolmåling af en model og kan nedlægge

startforbud, hvis målingen viser en støjudstråling ud over det tilladte.

Tilkøring af motorer må så vidt mulig ikke finde sted på pladsen.

 

Flyvepladslogbog

Alle medlemmer har pligt til at indføre tidspunkt for flyvestart og flyveafslutning i pladslogbogen.

Det medlem, der sidst forlader pladsen, skal kontrollere, at pladslogbogen er ajourført.

 

Parkering

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lign. må kun parkeres på de anviste pladser.

 

Færdsel

Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse er al kørsel på

flyvepladsen forbudt. Unødig færdsel udenfor flyvepladsens område er forbudt.

I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst muligt hensyn til afgrøder og lign. Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter udelanding er klubben uvedkommende.

 

Flyparkeringsområde og pilotstandplads

Flyparkeringsområde og pilotstandplads skal altid være umiddelbart foran evt. tilskuerafspærring.

Ethvert unødigt ophold på startbanen skal undgås. Før nødvendigt ophold på startbanen, f.eks. i

forbindelse med start og hjemhentning af fly, skal der gives besked til piloter med fly i luften, og det skal sikres, at der ikke er startende eller landende fly på banen.

Piloter skal under landing have flyet foran sig og tilskuere bag sig. Denne placering skal indtages snarest efter starten. Er der flere modeller i luften, skal piloterne stå på linje med ryggen mod

flyparkeringsområde og evt. tilskuere.

 

Pladsorden

Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på plads og i klubhus. Affald af enhver art skal enten

nedlægges i de dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.

Ophold

Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller en klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.