Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside
Op
Lidt om klubben
Flyveplads
Her flyver vi  når vi må
Flyvedage
Pladsregler
Klublove
Gæstepiloter
Links til andre sider
Flyvning & Klublog


Medlemsgalleriet
 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 

  

Jan Munthe-Brun, Fæbyvej 85, 4760 Vordingborg
Birgit Strand, Vester Vråvej 6, 4760 Vordingborg
Signe Northroup, Mosegårdsvej 2, 4760 Vordingborg

  

Den 9. april 2002
J.nr. 13/185-54
OJ/MO/NN
I skrivelser af 6., 8. og 9. januar 2002 har Kirsten og Jan Munthe-Brun, Fæbyvej 85, Vordingborg, Birgit Strand, Vester Vråvej 6, Vordingborg og Signe Northroup, Mosegårdsvej 2, Vordingborg påklaget en afgørelse Miljøstyrelsen traf den 12. december 2001 om Vordingborg Flugtskytteklubs flugtskydningsbane ved Mosegården i Barmosen, Vordingborg Kommune.

Ved den påklagede afgørelse stadfæstede Miljøstyrelsen Vordingborg Kommunes miljøgodkendelse af 17. april 2001 af forøget aktivitet på skydebanen med visse ændringer af de tilladte skydetider.

Klagerne gør gældende, at skydebaneaktiviteterne sammen med de øvrige støjende aktiviteter i Vordingborg Kommunes fritidscenter ved Mosegården allerede medfører store og uacceptable støjgener for de omboende. Klagerne finder derfor, at godkendelse af en udvidelse af aktiviteterne på flugtskydningsbanen under ingen omstændigheder bør meddeles.

Miljøklagenævnet har med skrivelse af 15. januar 2002 modtaget sagens akter fra Miljøstyrelsen og foretaget en gennemgang af disse.

Det fremgår heraf, at flugtskydningsbanen er anlagt før miljøreformens ikrafttræden i 1974 i et område ved Mosegård i Barmosen, som ejes af Vordingborg Kommune. Der er udarbejdet lokalplan for området, inden for hvilken der foruden flugtskydningsbanen allerede er etableret en motocrossbane samt en gokartbane. Der er desuden planlagt en riffelskydebane.

Flugtskydningsbanen bestående af en trapbane, en skeetbane og en jagtbane blev miljøgodkendt af Vordingborg Kommune i skrivelse af 24. august 1989. Godkendelsen blev af omboende påklaget til Miljøstyrelsen, som i skrivelse af 16. november 1989 stadfæstede kommunens afgørelse med visse ændringer af vilkårene. Miljøstyrelsens afgørelse blev stadfæstet af det daværende Miljøankenævn ved skrivelse af 23. marts 1990.

Som støjgrænse fastsattes 70 dB(A)I ved den mest støjbelastede bolig, og skydetiden fastsattes til:

Perioden 1. marts – 15. oktober.

1 hverdagsaften mandag – fredag kl. 17.00 – 20.00.

Lørdag kl. 13.00 – 17.30.

26 hverdage mandag – fredag kl. 10.00 – 17.00 til jagtprøver, hvor der maksimalt affyres 200 skud pr. dag. Jagtprøverne skal tilstræbes lagt på samme hverdag, som der afholdes aftenskydning.

Juleskydning 26. december kl. 09.00 – 15.30.
6 stævner på søndage kl. 08.00 – 18.00 med ét stævne i hver af månederne maj, juni, juli, august, september og oktober.
Stævne Store Bededag kl. 08.00 – 18.00.
3 stævner på hverdage mandag – fredag kl. 08.00 – 18.00.
Endvidere stilledes vilkår om etablering af følgende støjdæmpende foranstaltninger:

  1. En mindst 50 m lang og mindst 6 m høj skærm 15 m øst for sektionens østlige kastetårn.
     
  2. En mindst 30 m lang og mindst 4,5 m høj skærm ved trapbanen så tæt ved skytterne som muligt.
     
  3. Tre mindst 10 m lange og mindst 3 m høje skærme så tæt ved skytterne som muligt henholdsvis ved spidsduebane, venstre sideduebane og bagduebanen.
     
  4. En mindst 15 m lang og mindst 3 m høj skærm med en afstand på 5 m eller derunder fra skytte ved standplads for højre sidedue.

Vordingborg Skytteklub ansøgte i skrivelse af 26. maj 1999 Vordingborg Kommune om miljøgodkendelse af en udvidelse af skydebanens skydetid samt etablering af en sportingbane og en kaninbane.

I forbindelse med ansøgningen har Delta Akustik & Vibration beregnet støjen fra skydebanen ved omliggende beboelsesejendomme. Beregningerne viser, at den mest støjbelastede ejendom ligger ca. 550 m syd for standpladserne, hvor den maksimale støj er beregnet til 66 dB(A) ved skydning på skeetbanen.

Vordingborg Kommune afviste i skrivelse af 3. februar 2000 at meddele den ansøgte godkendelse med henvisning til, at man ikke ønskede støjpåvirkningen af omgivelserne forøget. Skytteklubben påklagede denne afgørelse til Miljøstyrelsen, som i skrivelse af 23. november 2000 ophævede kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i Vordingborg Kommune, idet styrelsen fandt, at kommunen ikke havde vurderet de konkrete forhold for flugtskydningsbanen med udgangspunkt i Miljøstyrelsens skydebanevejledning nr. 1/1995 Skydebaner. Efter klage fra omboende til Miljøklagenævnet afviste nævnet i skrivelse af 5. februar 2001 at behandle sagen, idet nævnet ikke fandt, at den opfyldte betingelserne for en nævnsbehandling.

Vordingborg Kommune har herefter i skrivelse af 17. april 2001 meddelt skydebanen en ny miljøgodkendelse på nærmere angivne vilkår, herunder at skytteforeningen kan etablere en ny bane (Nordisk Trap bane) med 5 standpladser på skydebanens areal vest for de eksisterende baner. Støjen fra skydebanen ved den mest belastede eksisterende beboelse må ikke overstige 66 dB(A), og den tilladte skydetid er i godkendelsens vilkår 4 fastsat til:

Perioden 1. marts – 15. oktober.

3 hverdagsaftener mandag – fredag kl. 15.00 – 20.00.

Lørdag kl. 13.00 – 17.30.

26 hverdage mandag – fredag kl. 10.00 – 17.00 til jagtprøver, hvor der maksimalt affyres 200 skud pr. dag. Jagtprøverne skal tilstræbes lagt på samme hverdage, som der afholdes aftenskydning.

Juleskydning 26. december kl. 09.00 – 15.00.

6 stævner på søndage kl. 08.00 – 18.00 med et stævne i hver af månederne maj, juni, juli, august, september og oktober.

Stævne Store Bededag kl. 08.00 – 18.00.

Stævner 3 hverdage mandag – fredag kl. 08.00 – 18.00.

Som støjdæmpende foranstaltning er fastsat samme vilkår som i den tidligere miljøgodkendelse.

Vordingborg Kommunes afgørelse blev påklaget til Miljøstyrelsen af omboende samt af Vordingborg Skytteklub, der ønskede skydetiden udvidet til den, der gælder for nye skydebaner i henhold til skydebanevejledningen.

Miljøstyrelsen har herefter i skrivelse af 12. december 2001 stadfæstet Vordingborg Kommunes afgørelse med den ændring, at den tilladte skydetid fastsættes til:

Perioden 1. marts – 15. oktober.

3 hverdage pr. uge mandag – fredag kl. 10.00 – 22.00.

Lørdag kl. 09.00 – 16.00.

Stævner på følgende søn- og helligdage: 1 søndag i hver af månederne maj-oktober kl. 09.00 – 18.00 samt Store Bededag kl. 09.00 – 18.00.

Juleskydning 26. december kl. 09.00 – 15.30.

Den af Miljøstyrelsen godkendte skydetid overstiger ikke den skydetid, der i henhold til skydebanevejledningen kan meddeles nye skydebaner, der ikke belaster den mest støjbelastede bolig med mere end 66 dB(A)I.

Miljøstyrelsen har blandt andet begrundet sin afgørelse med, at styrelsen finder det uheldigt, hvis der for en miljømæssigt velbeliggende skydebane, som indgår i et lokalplanlagt område til støjende fritidsaktiviteter, fastsættes en benyttelsestid, der er afkortet i forhold til skydebanevejledningens retningslinier for nye skydebaner.

Som det fremgår af klagevejledningen i Miljøstyrelsens afgørelse, kan styrelsens afgørelse som klagemyndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1, nr. 2, kun påklages til Miljøklagenævnet, såfremt det drejer sig om større eller principielle afgørelser. Miljøklagenævnet afgør i medfør af lovens § 103, stk. 3, selv sin kompetence, det vil sige, om en sag kan betragtes som større eller principiel.

./. Der vedlægges til Deres orientering en ekstrakt af forarbejderne til loven med en vejledning til forståelse af, om betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt.

Nævnet finder ikke, at den af Miljøstyrelsen trufne afgørelse rummer sådanne aspekter eller regulerer miljømæssige spørgsmål af en sådan rækkevidde, at betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt.

Miljøklagenævnet må derfor afvise at behandle den for nævnet indbragte klage.

Nævnets afgørelse er truffet af nævnsformand, cand.jur. Ole Jacobsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 106, stk. 3.

 

Miljøklagenævnets afgørelse.

Sagen afvises.

 

P.N.V.

 

 

Ole Jacobsen