Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside
Op
Lidt om klubben
Flyveplads
Her flyver vi  når vi må
Flyvedage
Pladsregler
Klublove
Gæstepiloter
Links til andre sider
Flyvning & Klublog


Medlemsgalleriet
 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 Signe og John Northroup, Mosegårdsvej 2, 4760 Vordingborg
Birgit Strand, Vester Vråvej 6, 4760 Vordingborg
Jørgen Sørensen, Vester Vråvej 6, 4760 Vordingborg
Jan Munthe-Brun, Fæbyvej 85, 4760 Vordingborg

Den 5. februar 2001

J.nr. 13/185-36 

 I skrivelser af 14., 21. og 22. december 2000 har De påklaget en afgørelse, Miljøstyrelsen traf den 23. november 2000 om miljøgodkendelse af en udvidelse af aktiviteterne på Vordingborg Flugtskytteklubs skydebane ved Mosegård i Barmosen, Vordingborg Kommune.

Ved den påklagede afgørelse ophævede Miljøstyrelsen efter klage fra Dansk Skytte Union på vegne skytteklubben Vordingborg Kommunes afgørelse af 3. februar 2000, hvorved kommunen meddelte afslag på ansøgningen. Styrelsen hjemviste samtidig sagen til fornyet behandling i Vordingborg Kommune.

De har blandt andet gjort gældende, at man ikke ønsker yderligere støjbelastning. Støjen fra de eksisterende fritidsanlæg i området ved Mosegården belaster i stigende grad de omboende, idet der er fastsat individuelle støjgrænser for de enkelte fritidsanlæg i området i stedet for en fast grænse for samtlige aktiviteter. Endvidere indebærer støjbelastningen faldende ejendomspriser i området.

Miljøklagenævnet har med skrivelse af 21. december 2000 modtaget sagens akter fra Miljøstyrelsen og foretaget en gennemgang af disse.

Det fremgår heraf, at Vordingborg Flugtskytteklub har ansøgt Vordingborg Kommune om godkendelse af en udvidelse af aktiviteterne på banen, herunder etablering af en sportingbane og en kaninbane, som integreres i det eksisterende baneanlæg, der blev miljøgodkendt i 1989. Der søges om rammegodkendelse med skydetider svarende til de vejledende skydetider for nye skydebaner i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1/1995, Skydebaner.

I sin afgørelse af 3. februar 2000 begrundede Vordingborg Kommune sit afslag på den ansøgte godkendelse med, at kommunen ikke ønskede at forøge støjpåvirkningen for de omkringliggende beboelsesejendomme ud over det, som er en følge af det nuværende aktivitetsniveau på skydebanen.

På Miljøstyrelsens forespørgsel supplerede kommunen ved en skrivelse af 8. august 2000 sin afgørelse med følgende bemærkninger:

"Skydebanen er en af flere støjende aktiviteter omkring Mosegården. Skydebanen har eksisteret i mange år og har tidligere fået miljøgodkendelse til en række aktiviteter på stedet. Vi har konstateret, at denne tidligere godkendelse og miljøgodkendelse af de nærliggende aktiviteter alle har været gennem hele klagesystemet fra Miljøstyrelsen til Miljøklagenævnet. Baggrunden for dette er, at omkringboende føler sig generet af støjen fra aktiviteterne og har påklaget de givne godkendelser. Derudover har kommunen også fået klager fra omkringboende på støjforholdene fra aktiviteterne.

I en årrække har aktiviteterne ikke ændret sig i området, og støjpåvirkningen har fundet et niveau, hvor aktiviteterne kan gennemføres samtidig med, at de omkringboende ikke påvirkes i en grad at de reagerer regelmæssigt.

Det er udvalgets opfattelse, at der findes en ikke uvæsentlig støjpåvirkning af de omkringboende, og udvalget har derfor ikke ønsket at forværre denne situation gennem en tilladelse til udvidelse af aktivitetstidsrummet på skydebanen.

Det er således også udvalgets opfattelse, at ændringen af vejledning om skydebaner fra Miljøstyrelsen ikke danner grundlag for en ændring af aktiviteterne, da de eksisterende aktiviteter er vurderet i den konkrete situation i flere uafhængige instanser, og den fysiske situation i området ikke er ændret. Der indgår således ikke øgede støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med ansøgning om udvidelse af aktiviteterne.

Udvalget har som baggrund for afslaget vurderet, at den faktiske situation i området, d.v.s de støjende aktiviteter kontra klager har været mere tungtvejende end Miljøstyrelsens generelle og vejledende grænseværdier.

Udvalget vil derfor fastholde sit afslag på ansøgning om miljøgodkendelse af udvidede aktiviteter på skydebanen ved Mosegården og anbefale, at Miljøstyrelsen stadfæster denne beslutning."

Miljøstyrelsen begrundede sin afgørelse med blandt andet følgende bemærkninger:

"Når man reviderer eller ændrer en miljøgodkendelse, kan formålet være at nedsætte forureningen under hensyn til den tekniske udvikling, at tilpasse godkendelsen til ændringer af virksomhedens driftsforhold eller at tilpasse godkendelsen i lyset af ny viden om forureningens virkning.

For skydebaner er der sket en indsamling af ny viden om genevirkningen af skudstøj i forbindelse med, at skydebanevejledningen blev udarbejdet. I lyset af denne viden blev der fastsat mere detaljerede vejledende støjgrænser for skydebaner, end det var muligt i den foregående skydebanevejledning, Vejledning nr. 2/1979. Desuden benytter skydebanevejledningen som overvejende princip, at støjgrænser eftervises ved beregninger, hvilket er både nøjagtigere og mindre omkostningskrævende end støjmålinger.

Det er således Miljøstyrelsens opfattelse, at fremkomsten af den nye skydebanevejledning i 1995 kan motivere en revurdering af eksisterende miljøgodkendelser af skydebaner, såvel med hensyn til støjgrænser som til skydetider og kontrolvilkår.

En virksomhed, der overholder opstillede grænseværdier, har en berettiget forventning om at få godkendt en ansøgning om at udvide sine aktiviteter inden for disse grænseværdier. Hvis godkendelsesmyndigheden i den konkrete sag kan begrunde en skærpelse af grænseværdierne eller helt afvise en ansøgning, vil dette dog være muligt. Miljøstyrelsen mener ikke, at det er en begrundelse at afvise en ansøgning med en generel henvisning til, at området efter kommunalbestyrelsens mening er tilstrækkeligt belastet i forvejen.

Da Vordingborg kommune således ikke har vurdert de konkrete forhold for flugtskydningsbanen med udgangspunkt i de kriterier, der fremgår af skydebanevejledningen, ophæver Miljøstyrelsen Vordingborg Kommunes afgørelse og sender sagen tilbage til ny behandling."

Som det fremgår af klagevejledningn i Miljøstyrelsens afgørelse, kan styrelsens afgørelser som klagemyndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1, nr. 2, kun påklages til Miljøklagenævnet, såfremt det drejer sig om større eller principielle afgørelser. Miljøklagenævnet afgør i medfør af lovens § 103, stk. 2, selv sin kompetence, det vil sige om en sag kan betragtes som større eller principiel.

./. Der vedlægges til Deres orientering en ekstrakt af forarbejderne til loven med en vejledning til forståelse af, om betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt.

Nævnet finder ikke, at den af Miljøstyrelsen trufne afgørelse rummer sådanne aspekter eller regulerer miljømæssige spørgsmål af en sådan rækkevidde, at betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt.

Det bemærkes herved, at nævnet herved har lagt til grund, at Miljøstyrelsens hjemvisningsafgørelse er begrundet i, at styrelsen ikke finder kommunens afgørelse tilstrækkeligt begrundet til, at styrelsen på det foreliggende grundlag har kunnet undergive sagen en egentlig klagesagsbehandling.

Miljøklagenævnet må derfor afvise at behandle den for nævnet indbragte klage.

Det tilføjes, at Miljøklagenævnet herved ikke har taget stilling til om og i hvilket omfang god-kendelsesansøgningen bør imødekommes.

Vordingborg Kommunes afgørelse i sagen vil kunne indbringes for Miljøstyrelsen.

Nævnets afgørelse er truffet af nævnsformand, cand.jur. Ole Jacobsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 106, stk. 3.

 

Miljøklagenævnets afgørelse.

Sagen afvises.

 

P.N.V.

 

 

Ole Jacobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.