Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside
Op
Lidt om klubben
Flyveplads
Her flyver vi  når vi må
Flyvedage
Pladsregler
Klublove
Gæstepiloter
Links til andre sider
Flyvning & Klublog


Medlemsgalleriet
 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 


John W. Northroup og Signe Boesen. Northroup, Mosegårdsvej 2, 4760 Vordingborg

Jan Munthe-Brun, Fæbyvej 85, 4760 Vordingborg

 

Den 24. september 1998     J.nr. 13/141-3

 

I skrivelser af 27. marts og 2. april 1998 har Jan Munthe-Brun, Fæbyvej 85 og John og Signe Northroup, Mosegårdsvej 2 påklaget en afgørelse Miljøstyrelsen traf den 5. marts 1998 om miljøgodkendelse af en gokartbane på ejendommen matr.nr. 3 b, Barmose, Kastrup, beliggende ved Mosegårdsvej i Vordingborg Kommune.

Miljøstyrelsen stadfæstede ved den påklagede afgørelse den miljøgodkendelse Storstrøms Amt har meddelt gokartbanen i skrivelse af 23. april 1997.

Jan Munthe-Brun har i sin klage til nævnet anført, at Barmosen er et naturområde, som ikke bør ødelægges ved støjende aktiviteter.

John og Signe Northroup har i deres klage gjort gældende, at den i miljøgodkendelsen tilladte støjgrænse på 50 dB(A) ved de omliggende boliger vil blive overskredet, idet støjen er beregnet med en usikkerhed på +/-3 dB. De finder i øvrigt, at alle de støjende aktiviteter inden for lokalplanområdet i Barmosen bør betragtes som en samlet virksomhed, hvis støjbelastning skal lægges til grund for miljøgodkendelsen.

Nævnet har fra Miljøstyrelsen modtaget sagens akter og foretaget en gennemgang af disse.

Gokartbanen ligger i et område omkring Mosegården i Barmosen, som ejes og udlejes af Vordingborg Kommune.

Der er udarbejdet lokalplan for området, inden for hvilket der allerede er etableret flugtskydningsbanen og motocrossbane. Foruden gokartbanen planlægges yderligere anlagt en riffelskydebane.

Gokartbanen er tidligere miljøgodkendt af Storstrøms Amt og Miljøstyrelsen, men efter klage fra omboende ophævede Miljøklagenævnet i skrivelse af 26. februar 1997 Miljøstyrelsens godkendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i Storstrøms Amt med henvisning til mangler ved de udførte støjberegninger og behov for yderligere støjdæmpning mv.

I forbindelse med afgørelsen udtalte nævnet, at der ikke findes retligt grundlag for at behandle den eksisterende motocrossbane og skydebane samt den omhandlede gokartbane under et som en godkendelsespligtig virksomhed i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Under sagens fornyede behandling i Storstrøms Amt har det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe A/S udført nye beregninger af den forventede støj fra banen ved de 4 nærmest beliggende ejendomme, der ligger i det åbne land, under forudsætning af, at der etableres en 5,5 m høj støjafskærmning nord for banen, og at støjafskærmningerne mod syd og øst forhøjes med 1,5-2 m. Beregningerne viser, at støjbelastningen ved de mest støjbelastede af disse boliger vil blive 50 dB(A).

Efter anmodning fra Storstrøms Amt har ingeniørfirmaet Carl Bro A/S (Acoustica) A/S gennemgået de udførte støjberegninger og vurderet, at disse på tilstrækkelig vis sandsynliggør, at en støjgrænse på 50 dB(A) ikke vil blive overskredet, idet ubestemtheden dog mindst vil være +/-3 dB.

Under disse forudsætninger har Storstrøms Amt i skrivelse af 23. april 1997 påny miljøgodkendt gokartbanen efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/1984 "Støj fra motorsportsbaner".

Den tilladte støjgrænse ved de mest belastede boliger er fastsat til 50 dB(A) og åbningstiden til tirsdage - torsdage kl. 15.00 - 20.00 og lørdage kl. 10.00 - 17.00. Aktiviteterne inden for lokalplanområdet skal samordnes, således at 2 hverdage om ugen og en weekend om måneden friholdes helt for aktiviteter.

Miljøstyrelsen har i skrivelse af 5. marts 1998 stadfæstet amtets godkendelse.

Som det fremgår af klagevejledningen i Miljøstyrelsens afgørelse, kan styrelsens afgørelse som klagemyndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1, nr. 2, kun påklages til Miljøklagenævnet, såfremt det drejer sig om større eller principielle afgørelser. Miljøklagenævnet afgør i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 2 selv sin kompetence, det vil sige, om en sag kan betragtes som "større" eller "principiel".

./. Der vedlægges til Deres orientering en ekstrakt af forarbejderne til loven med en vejledning til forståelse af, om betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt.

Nævnet finder ikke, at den af Miljøstyrelsen trufne afgørelse rummer sådanne principielle aspekter eller regulerer miljømæssige spørgsmål af en sådan rækkevidde, at betingelserne for en nævnsbehandling er til stede.

Miljøklagenævnet må derfor afvise at behandle de for nævnet indbragte klager.

Det tilføjes, at Miljøklagenævnet i sin afgørelse af 26. februar 1997, som nævnt, allerede har taget stilling til, at der ikke er retligt grundlag for at behandle den eksisterende motocrossbane og skydebane samt den af nærværende sag omfattende gokartbane under et som én godkendelsespligtig virksomhed.

Det tilføjes endvidere, at det, Miljøstyrelsen har anført i sin afgørelse om usikkerheden med hensyn til beregningsgrundlaget, ikke kan give nævnet anledning til bemærkninger.

Denne sag er behandlet af nævnsformand, cand.jur. Ole Jacobsen samt de beskikkede medlemmer miljøchef Jørgen Jessen og civilingeniør Bent Andersen.

Miljøklagenævnets afgørelse.

Sagen afvises.

P.N.V.

 

Ole Jacobsen