Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside
Op
Lidt om klubben
Flyveplads
Her flyver vi  når vi må
Flyvedage
Pladsregler
Klublove
Gæstepiloter
Links til andre sider
Flyvning & Klublog


Medlemsgalleriet
 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 

 

Den 26. februar 1997 har Miljøklagenævnet truffet følgende

 Afgørelse

 i henhold til kapitel 5 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse:

 Sag nr. 13/141-12 vedrørende miljøgodkendelse af en gokartbane på ejendommen matr. nr. 3 b Barmose, Kastrup, Vordingborg Kommune.

 Afgørelsen er truffet af nævnsformand, cand. jur. Ole Jacobsen samt miljøchef, civilingeniør Jørgen Jessen og civilingeniør Bent Andersen (beskikkede medlemmer).

Sagen er indbragt for Miljøklagenævnet ved skrivelser af 14. og 21. august 1996 fra henholdsvis Jan Munthe-Brun og advokat Lauge Fastrup på vegne Signe Northroup med påklage af den af Miljøstyrelsen i skrivelse af 31. juli 1996 meddelte afgørelse i sagen.

Redegørelse for sagen.

Sagen vedrører klage fra omboende over Miljøstyrelsen godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af en gokartbane på matr. nr. 3 b Barmose, Kastrup, beliggende i Barmosen i tilslutning til Vordingborg Kommunes ejendom "Mosegård", Mosegårdsvej 20.

Gokartbanen ligger inden for område II i Vordingborg Kommunes lokalplan nr. 0-502.2, hvor der ifølge planen kan etableres motocrossbane, gokartbane og skydebane.

Det fremgår af lokalplanen, at den omhandlede gokartbane skal miljøgodkendes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende bestemmelser. Der skal ved miljøgodkendelse af nye støjende anlæg til fritidsaktiviteter tages hensyn til de eksisterende aktiviteter, således at der sikres et acceptabelt miljø i og uden for lokalplanområdet.

Der er tidligere anlagt følgende baner inden for lokalplanområdet:

En flugtskydningsbane, der ejes og drives af Vordingborg Strandjagtforening. Banen er godkendt i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 ved det daværende Miljøankenævns afgørelse af 23. marts 1990.

En motocrossbane, hvis areal ejes af Vordingborg Kommune, og som drives af Vordingborg Motocross Klub. Banen er godkendt i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 ved Miljøklagenævnets afgørelse af 26. marts 1992.

Desuden påtænkes etableret en riffelskydningsbane inden for lokalplanområdet.

I flugtskydebanens og motocrossbanens miljøgodkendelser er fastlagt grænser for det tilladte støjniveau ved de nærmeste boliger i overensstemmelse med de vejledende grænser i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 2/1979 "Støj fra skydebaner" og nr. 7/1984 "Støj fra motorbaner".

Miljøgodkendelserne indeholder tillige bestemmelser om omfanget af aktiviteterne på banerne m.v. I miljøgodkendelsen for motocrossbanen er det således blandt andet bestemt, at benyttelsen skal samordnes med de øvrige aktiviteter i området, således at mindst 2 hverdage om ugen og 1 weekend om måneden er friholdt for støjende aktiviteter.

Arealet til den i sagen omhandlede gokartbane ejes af Vordingborg Kommune. Banen skal drives af Sydsjællands Automobilklub.

På ejendommen "Mosegård" findes en bolig, der ifølge oplysninger fra Vordingborg Kommune bebos af en vicevært/opsynsmand. De nærmeste beboelsesejendomme i øvrigt er tre landejendomme beliggende henholdsvis 667, 791 og 814 m øst og sydøst for banemidten. Landbrugsejendommene mod syd, vest og nord ligger i større afstand fra banemidten.

Som støjbegrænsende foranstaltning var forudsat etableret en 6,2 m høj støjskærm langs gokartbanens sydside og en 7,0 m høj skærm langs østsiden. Det har imidlertid vist sig, at støjskærmens højde på grund af højspændingsledninger maksimalt kan være 4 m (i form af en jordvold med en maksimal højde på 1,5 m og en 2,5 m høj tynd støjskærm) på en ca. 27 m lang strækning under ledningen. Dette gælder både langs baneanlæggets syd- og nordside.

Det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe A/S har for Sydsjællands Automobilklub i en rapport "Miljømåling ekstern støj, gokartbane ved "Mosegården", oktober 1984", udført beregning af støjniveauet ved de ovennævnte tre nærmeste boliger øst og sydøst for gokartbanen. Ifølge rapporten er beregningerne foretaget under forudsætning af kørsel med 23 gokarts på banen med en effektiv køretid på 50%, og en fordeling på 35% Formel Junior (svarende til 8 gokarts), 35% Formel DK, 15% (=3,5 stk.) POP1 og 15% Klasse A. Som kildedata er anvendt data "Finne, P.: Støj fra motorsportskøretøjer. Emissionskatalog 1982. Ødegaard & Danneskiold-Samsøe ApS, december 1982.

 Som støjbegrænsende foranstaltninger forudsættes ifølge rapporten etableret en 6,2 m høj jordvold langs banens sydside og en 7 m høj vold langs østsiden, udformet og placeret som anvist i rapporten. Beregningerne viser, at støjbelastningen under disse forudsætninger ved hver af de tre ejendomme vil være ca. 49 dB(A).

 Birch & Krogboe A/S skønner, at ubestemtheden ved den beregnede støjbelastning kan sættes til 1 dB. Reduktionen af støjskærmens højde langs banens sydside som følge af højspændingsledninger skønner det rådgivende ingeniørfirma ikke vil medføre signifikant forhøjelse af den beregnede støjbelastning, såfremt der etableres et 4 m højt hegn/vold under højspændingskablet.

 I rapporten konkluderes, at det må vurderes, at banen vil kunne overholde de i vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 7/1984 "Støj fra motorsportsbaner" fastsatte grænseværdier for støjbelastning af naboejendommene.

Tidligere afgørelser.

Storstrøms Amt har i skrivelse af 21. september 1995 med tillæg af 5. oktober 1995 godkendt gokartbanen i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 på nærmere angivne vilkår, jf. amtets afgørelse.

 I henhold til amtets godkendelse må banen kun være åben i perioden 1. marts til 31. oktober.

 Åbningstiden er fastsat til tirsdage og torsdage fra kl. 17.30 til kl. 20.00 samt lørdage, undtagen helligdage, fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

 Der må maksimalt afholdes 3 stævner på lørdage og 3 stævner på søndage pr. sæson. Dog må der højst være stævner en weekend pr. måned.

 Herudover skal banen holdes lukket på søn- og helligdage samt de to første hele uger i juli måned.

 Den eksterne støj fra det samlede anlæg ved beboelser i landzonen må ikke overstige 55 dB(A) mandag til fredag indtil kl. 18.00 samt lørdage fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Fra kl. 18.00 til kl. 20.00 mandag til fredag må støjbelastningen ikke overstige 50 dB(A).

 Senest tre måneder efter at banen er taget i normal drift, skal virksomheden gennem målinger/beregninger dokumentere, at støjvilkårene er overholdt.

 Efter klage fra omboende stadfæstede Miljøstyrelsen i skrivelse af 31. juli 1996 amtets afgørelse med den ændring, at den eksterne støj fra det samlede anlæg angivet som det ækvivalente, A-vægtede lydniveau i dB, målt over 1 time med repræsentative støjforhold ved beboelse i landzone ikke må overstige 50 dB(A), hvilket svarer til den vejledende støjgrænse i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7/1984 "Støj fra motorsportsbaner".

 Vilkårene i motocrossbanens og gokartbanens miljøgodkendelser indebærer, at der maksimalt kan køres samtidig på banerne 2 hverdage om ugen, nemlig tirsdag og torsdag.

 Storstrøms Amt har over for nævnet oplyst, at de tre foreninger, der driver skydebanen og motorsportsbanerne ved "Mosegården", har aftalt at samordne aktiviteterne på banerne således, at 2 hverdage om ugen og 1 weekend om måneden friholdes for aktiviteter.

 Klagerne til nævnet.

Jan Munthe-Brun, Fæbyvej 85, Ørslev, har i skrivelse af 14. august 1996 påklaget Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøklagenævnet. I skrivelsen anføres, at beboerne omkring Barmosen ikke ønsker flere støjende aktiviteter i området, og at nævnet derfor bør ophæve den meddelte miljøgodkendelse.

Advokat Lauge Fastrup, Thisted, har som advokat for Signe Northroup, Mosegårdsvej 2, Vordingborg, i skrivelse af 21. august 1996 påklaget Miljøstyrelsens afgørelse til Miljøklagenævnet.

 I klagen er blandt andet anført følgende:

 Miljøgodkendelsen fraviger principperne om, at støjbelastningen skal måles ved nærmeste bolig, idet man ikke har målt ved ejendommen "Mosegården", Mosegårdsvej 20, der bebos af en kommunalt ansat opsynsmand.

 De støjberegninger, der er foretaget, forekommer ikke pålidelige, idet man ikke har fulgt de principper, der er fulgt i andre motorbanesager. Usikkerheden ved beregningen er under alle omstændigheder så betydelig, at den beregnede støjbelastning på 49 dB(A) ligger for tæt på den tilladte grænseværdi.

 Begrænsningen af støjvoldens højde til 4 m langs banens sydside som følge af højspændingsledninger er ikke indarbejdet i støjberegningerne.

 Der mangler kontrolforanstaltninger til dokumentation for, at miljøgodkendelsens bestemmelser løbende overholdes.

 Gokartbanen skal i miljølovens forstand betragtes som en del af den samlede virksomhed "Mosegården" inden for Vordingborg Kommunes lokalplanområde nr. 0-502.2. Der er tale om en og samme driftsmæssige enhed, hvor gokartbane, motocrossbane og skydebane drives med fælles faciliteter, parkeringsplads, opsynsmand m.v. Når henses til lokalplanens bestemmelse, kommunens ejerskab af området og de på området værende fællesbygninger, må der i realiteten være tale om en virksomhed.

 Miljøklagenævnets bemærkninger.

Miljøklagenævnet har foretaget en gennemgang af de foreliggende støjberegninger m.v.

Det er herved konstateret, at der i den til grund for miljøgodkendelsen liggende støjberegning er regnet med porøst terræn overalt uanset, at gokartbanen og ryttergård 1 angives at være asfalteret. Dette indebærer en underestimering af støjbelastningen ved de nærmeste boliger, som nævnet vurderer til ca. 5 dB.

 Hertil kommer, at nævnet ikke er enig i Birch & Krogboes skøn vedrørende virkningen af den reducerede højde af støjskærmen langs gokartbanens sydside som følge af højspændingsledninger. Reduktionen af jordvoldens højde fra 7 m til maksimalt 1,5 m må i øvrigt forventes at berøre en meget længere strækning end de angivne 26,5 m.

 Endvidere viser overslagsberegninger, at støjbelastningen ved Fæby, Sønderskov og husene nord for gokartbanen ikke som antaget vil kunne overholde støjgrænsen på 50 dB(A). Den forøgede dæmpning af støjen som følge af den større afstand hertil i forhold til punkterne 1, 2 og 3 kan ikke forventes at kunne opveje den skærmdæmpning, der er indregnet mod punkterne 1, 2 og 3. Støjbelastningen ved boligerne nordøst, nord og nordvest for banen skønnes derfor at ville overskride støjgrænsen med ca. 5 dB.

 På denne baggrund finder Miljøklagenævnet, at Miljøstyrelsens afgørelse uanset de fastsatte støjvilkår indebærer mulighed for en miljøkonflikt af en sådan størrelsesorden, at betingelserne i miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1, nr. 2, for at nævnet kan prøve Miljøstyrelsens afgørelse er opfyldt.

 Miljøklagenævnet skal herefter bemærke følgende om advokat Lauge Fastrups klage til nævnet:

 Det er nævnets opfattelse, at der ikke findes retligt grundlag for at behandle den eksisterende motocrossbane og skydebane samt den af nærværende sag omfattede gokartbane under et som én godkendelsespligtig virksomhed i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. De omhandlede baner anlægges og drives af forskellige foreninger. Skydebanen er etableret på privatejede grunde, mens motocrossbanen er og gokartbanen agtes etableret på en af Vordingborg Kommune ejet ejendom, der lejes ud til de to foreninger. Hertil kommer, at godkendelsesmyndigheden for skydebanen er kommunen, mens den for motorbanerne er amtet.

 Nævnet har bemærket sig, at der, som forudsat i lokalplanen og som sket i vilkårsfastsættelsen i nærværende sag og efterfølgende aftaler, er søgt tilvejebragt en sådan vurdering af banernes støjende aktiviteter og en sådan samordning af disse, at den enkelte banes miljømæssige forhold ikke behandles uafhængigt af de øvrige baners.

Miljøklagenævnet finder ikke, at ejendommen Mosegårdsvej 20, der efter det oplyste alene bebos af en opsynsmand, bør betragtes som nærmeste bolig ved støjberegningen.

 Nævnet skal herved henlede opmærksomheden på de vejledende retningslinier, der har fundet udtryk i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder (side 18) og Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 om støj fra skydebaner (side 20-21), om en ejer- eller funktionærboligs betydning for fastsættelse af støjgrænser m.v. Efter nævnets opfattelse bør et tilsvarende princip finde anvendelse i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser i medfør af vejledning nr. 7/1984 om støj fra motorbaner.

Som nævnt ovenfor viser de af nævnet foretagne overslagsberegninger af støjniveauet, at det påtænkte anlæg med det forudsatte aktivitetsniveau efter al sandsynlighed og i ikke uvæsentlig grad vil overskride den af Miljøstyrelsen fastsatte støjgrænse (50 dB(A)), der er i overensstemmelse med den vejledende støjgrænse i ovennævnte vejledning.

 Under hensyn hertil og til, at en overholdelse af denne grænseværdi kan indebære ikke ubetydelige ændringer med hensyn til banens placering, indretning og drift, finder nævnet det rigtigst, at mulighederne for gennemførelse af sådanne ændringer vurderes af Sydsjællands Motorsports Klub og Storstrøms Amt som led i en fornyet godkendelsesbehandling.

 Et udkast til nærværende afgørelse har af nævnet ved skrivelse af 30. januar 1997 været forelagt sagens parter og de foregående instanser.

 Advokat Lauge Fastrup har ved skrivelse af 6. februar 1997 meddelt, at han og hans klient kan tilslutte sig udkastet. Advokaten har ønsket præciseret, at ejendommen, hvorpå de to motorbaner er og agtes etableret, ejes af Vordingborg Kommune.

 Storstrøms Amt har i skrivelse af 24. februar 1997 meddelt, at amtet er indforstået med sagens hjemvisning til fornyet behandling i amtet.

 Miljøklagenævnets afgørelse.

Den af Miljøstyrelsen i skrivelse af 31. juli 1996 meddelte godkendelse ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling i Storstrøms Amt.

P.N.V.

 Ole Jacobsen

 Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.